Regulamin

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Pomocni Karolina Wiercińska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Brzozowej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 70179/2009, REGON 301292780 o numerze NIP 777-224-98-55 (dalej zwaną też „Pomocni”)
§2
1. Za towaryw rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, książki audio, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie w Poznaniu przy ul. Brzozowej 13
 
2. Przez Klientanależy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z „Pomocni”, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 
4. Za Konsumentaw rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w „Pomocni” niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).   
 
5. Przez Dni Roboczerozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
§3
1. Klient wybiera towar z oferty „Pomocni” prezentowanej na stronie internetowej www.po-mocni.pl w zakładce Sklep i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
2. Z chwilą złożenia zamówienia w „Pomocni”Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
§4
1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
 
§5
1. „Pomocni” dokładają najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach „Pomocni” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
§6
Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) jego potwierdzenie przez „Pomocni”, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz
b) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez „Pomocni”
a dodatkowo, z uwzględnieniem § 14 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy.
 
 
 
 
 
§7
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony „Pomocni” w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić „Pomocni” za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info@po-mocni.pl, lub pod numerem tel.: 794436573
§8
1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie z usług którego korzysta „Pomocni”
2. Czas realizacji zamówienia do 5 dni roboczych zamówienie dostarczane przez Pocztę Polską, do 3 dni zamówienie dostarczane przez Kuriera
 
§9
O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu „Pomocni” powiadamiają za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
§10
1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).
2. Na życzenie Klienta „Pomocni” może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.
 
§11
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.
 §12
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w ciągu 24h. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z „Pomocni”
 
§13
1. „Pomocni” oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,
b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy
Karolina Wiercińska, ul. Brzozowa 13, 61-429 Poznań
nr rachunku 33124017631111000018044025
 
 
§14
1. Każdy Klient na dowód zakupu otrzymuje od „Pomocni” fakturę* / paragon fiskalny
 
2. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w „Pomocni” i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 
* „Pomocni” - sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług -nie wystawiamy faktur VAT
 
 
 
 
§15
1. „Pomocni” realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
 
§16
1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z „Pomocni” pod numerem 794436573 lub drogą mailową: info@po-mocni.pl . Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy.
 
§17
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy „Pomocni” zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „Pomocni” , „Pomocni” nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
4. Klient płaci za odesłanie towaru do „Pomocni” . Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.
6. Ilekroć w niniejszym paragrafie niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.
 
§18
1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do „Pomocni” . Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości „Pomocni” zwrócą należność za reklamowany towar.
4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże „Pomocni” podejmują wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.